เงื่อนไข Aim Intermed ที่จำเป็นแจ้งให้นักเรียนทราบมีดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก ค่าบริการดูแลเบื้องต้น และค่าเข้าร่วมโครงการ ในกรณีที่ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางทุกกรณี
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก ค่าบริการดูแลเบื้องต้น และค่าเข้าร่วมโครงการ โดยนับจากวันที่เริ่มสมัคร โดยชำระครั้งเดียวตามรายการที่เลือกบริการ
  3. หากต้องการแบ่งชำระค่าเข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด โดยนับจากวันที่เริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการ และแต่ละงวดคิดค่าบริการเพิ่ม 5% ของการเลือกแบ่งชำระ
  4. กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ หรือไม่ได้รับหนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในหักค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก ค่าบริการดูแลเบื้องต้น 20,000 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ และหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง
  5. กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานฑูตของประเทศนั้นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมดูแลเบื้องต้น จำนวน 20,000 บาท ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50% ค่าดำเนินการของบริษัทฯ และ คืนเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง
  6. กรณีมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทางโดยแจ้งยกเลิกก่อน 30 วันทำการ นับย้อนหลังจากวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมดูแลเบื้องต้น จำนวน 20,000 บาท ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 70%
  7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ นับย้อนหลังจากวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100%
  8. กรณีที่ผู้สมัครไม่ชำระค่าธรรมเนียมบริการใดๆ ส่วนที่เหลือภายในวัน และ เวลาที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเรียกร้องขอเงินค่าธรรมเนียมบริการคืนแต่อย่างใด
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลของผู้สมัครแต่ละคน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้สมัคร และ ความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครแต่ละคนเป็นสำคัญ
  10. โปรดทราบค่าสมัครสมาชิก 2,500 บาท, ค่าสมัครดูแลเบื้องต้น 20,000 บาท