Be your PA (Personal Assistant)

  • Travel with you

    Travel with you

    (เดินทางไปกับคุณ)

    Aim Intermed Co., Ltd. เล็งเห็นความอุ่นใจของผู้ปกครอง และความปลอดภัยของน้องๆ เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศคนเดียว แต่ผู้ปกครองติดภารกิจ หรือไม่สะดวกเดินทางไปกับน้องๆ และไม่ต้องการให้บุตรหลาน หรือเด็กๆ ในความปกครองของท่าน เดินทางไปคนเดียว ทาง Aim Intermed Co., Ltd. ยินดีและพร้อมเดินทางไปกับบุตรหลานของท่าน