Survey Medical Course

Medical Course

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพในแถบยุโรป หรือมาเลเซีย เป็นต้น คอร์สนี้เปิดรับน้องๆ ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านวิทย์ คณิต หรือมีแล้วแต่ต้องการทบทวนความรู้เพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัคร จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า มีเกรดคะแนน GPA ต่ำกว่า 3.0 หรือมีมากกว่า 3.0 ก็สามารถเรียนได้ เรามีให้น้องๆ เลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยที่น้องต้องการโดยตรง หรือเรียน ณ สถาบันที่สอนหลักสูตรนี้โดยตรงค่ะ