Survey Observation Teaching Methods (for Teacher)

สำหรับครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เราทำงานด้วย เพื่อศึกษาดูงาน ดูระบบการเรียนการสอน หรือเทคนิคใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของนักเรียนท่านเอง ทางเอม อินเตอร์เมด มีมหาวิทยาลัยที่ระบบการศึกษาและวิธิการสอนที่น่าสนใจ ให้ครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมเป็นหมู่-คณะ เพื่อนำมาปรับใช้ ประยุกต์ให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนของไทย โดยเอม อินเตอร์เมด ดูแลครอบคลุมทั้งหมดตลอดการเดินทางทั้งไปและกลับ