Survey Special English course for TOEFL, IELTS, TOEIC

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีเป้าหมายต้องการเรียนต่อปริญญาตรี โท หรือสาขาอื่นๆ ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ของตัวเองให้ถูกต้องตามหลักไวษกรณ์ รูปประโยค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสมัครเรียน สมัครงาน เป็นต้น