Survey University Tours

University Tours

เอม อินเตอร์เมด ร่วมจัด University Tours สำหรับน้องๆ หรือผู้ปกครองที่สนใจเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจ ก่อนการตัดสินใจ เพื่อชมสถานที่จริง ระบบการเรียน-การสอน ชีวิตความเป็นอยู่ ทางเราสามารถนัดวันกับทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้น้องๆ หรือผู้ปกครองได้ อีกทั้งเรื่องเอกสารการทำวีซ่า จัดการที่พัก รถไปรับที่สนามบิน หรือติดต่อประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเราจัดการให้