Our Services

 • เลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน

 • ทำวีซ่า

 • แปลและรับรองเอกสารก่อนสมัครเรียน

 • จองหอพักและรถไปรับที่สนามบิน

 • สมัครเรียน

Price Plan

Register

2,500 บาท

 • สมาชิก
 • ได้รับเสื้อฟรี 1 ตัว
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ ให้ผู้เรียนทราบก่อนตัดสินใจ
 • ดูแล แนะนำเลือกสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน

Beginner

20,000 บาท

 • ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ ให้ผู้เรียนทราบก่อนตัดสินใจ
 • ดูแล แนะนำเลือกสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน
 • ดูแลจัดการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน แปล รับรองที่กงสุล สถานฑูต ฯลฯ
 • ดูแลจัดการเอกสารที่จำเป็นในการสมัครเรียน ณ สถาบัน/มหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้ผู้เรียน
 • ดูแลจัดการ เตรียมเอกสารที่ใช้สมัครวีซ่า ณ ประเทศนั้นๆ ให้ผู้เรียน
 • ดูแล ติดต่อประสานงาน จองที่พัก จองประกันนักเรียน จองตั๋วเครื่องบินให้ผู้เรียนและผู้ติดตามดูแล ติดต่อประสานงาน ติดตามหนังสือตอบรับฉบับจริงจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้แก่ผู้เรียน